Ocamp – 一個大學新鮮人說的大學生活二三事(菲亞) 簡介 ocamp 從兒時, 家長們千方百計催谷孩子, 就只為了一個共同目標—考進大學, 搵份好工,生活無憂。 在中學時, 老師成日話大學的生活是幾咁自由, 好多中學時期吾可以做既事都能於大學一一做盡。 到底大學的生活是怎樣呢? 霏亞紅磚大學物理治療系一年級 全職吃喝玩樂 兼職補習 目標以最短既時間換取最大回報 熱愛空手道籃球 分享俾你嘅朋友!