Tag: 溫書方法

EngLit葵花寶典

EngLit葵花寶典

DSE英國文學 點讀好? 根據學友社嘅高中選科調查顯示, DSE英國文學 2016至2017學年中四修讀英語文學嘅學生只係得490個, 百分比更加係0.9,可謂少之又少。 可能大家都覺得佢係一科好難觸摸嘅科, 又冇固定答案,啲英文詩都唔知點溫。 小弟嘅呢篇文章希望能夠成為每一位讀呢科嘅人嘅溫書策略, 希望大家一齊考好呢一科,入到自己想入嘅大學。😍😄 Fatfatwaiwai我係個讀緊中五嘅肥婆,我嗰班都叫我梁豬豬。我嘅選修科係英語文學同宗教倫理。呢兩科都係我好鍾意讀嘅科。最鍾意嘅主科系英文,最憎嘅科目係數學,由出世已經開始憎佢。平日得閒最鍾意瞓覺,睇下書。最鍾意睇嘅類型係,哲學,心理學,人生勵志。好希望我嘅投稿可以畀到一啲啟發你。kuku 分享俾你嘅朋友!

三個大考溫書方法必殺作戰策略

三個大考溫書方法必殺作戰策略

溫書方法|三個大考必殺作戰策略 溫書方法 由9月到依家你準備好面對大考未?🔥 話時話,咁快已經係10月中喇。 究竟你開始溫書準備大考定依然玩樂至上呢? 傻人一名我係科大畢業嘅傻仔一名,鍾意砌CODE。 分享俾你嘅朋友!