Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

尋・分享, 尋・生活

舒緩壓力:點樣同壓力做朋友?

舒緩壓力 舒緩壓力 住係香港,唔多唔少都會有啲壓力。舒緩壓力  由其係我地呢代學生,個個都要面對dse。 記得前個排每日都有學生自殺,可想而知壓力嘅威力係幾大。 壓力係我地日常生活已經成日遇到,究竟我地可以做啲咩去應付佢? 睇到呢到,你係咪係到諗:「 下肯定又係講做運動,休息同聽歌啦。」 錯啦,今日我係要講我地可以點樣係精神上對抗壓力。 舒緩壓力 有夢想嘅懶人我叫一個有夢想嘅懶人啦🤤係下屆嘅dse考生,好想讀好個書但係挑唔走條懶筋。想係呢到同大家分享下唔同嘅野,主要係關於讀書或者鼓勵性啦。希望我寫嘅野可以幫到大家🤤 分享俾你嘅朋友!

與神同行 1
尋・分享

與神同行 心得 – 善惡同行

與神同行 心得 與神同行 心得 近一個月上映的《與神同行》, 聽友人說口碑不錯, 好友裡也不斷有人力讃這部電影高水準、製作精良, 一心動便叫上朋友坐到電影院。 冗長的廣告過後, 所有人全神貫注地望向熒幕時, 火災現場的出現讓人為之一震。 清魚清魚,文字為舟,天地為水,四處遊走的一條魚。思維時而簡單時 而跳躍的矛盾體,筆下是一個又一個道不完的故事。 分享俾你嘅朋友!